fbpx

Month: June 2021

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบ่ม                            CURING MATERIAL       สารกลุ่มนี้จะทำให้โมเลกุลของยางเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ยางอยู่ในสถานะที่ยืดหยุ่นได้สูง หรืออาจใช้คำว่า “คงรูป” แต่ตามโรงงานมักเรียกกันว่า “ยางสุก” สารที่ทำให้ยางคงรูปแบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ • ระบบที่ใช้กำมะถัน (sulfur) นิยมใช้ในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่ที่มีพันธะคู่ในโมเลกุลสูง • ระบบที่ใช้เพอร์ออกไซด์ (peroxide) ซึ่งนิยมใช้ในยางที่มีปริมาณพันธะคู่ในโมเลกุลต่ำ นอกจาก 2 ระบบดังกล่าว ยังมีการใช้สารคงรูปพวกโลหะออกไซด์ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์และซิงก์ออกไซด์ (MgO/ZnO) ในยางสังเคราะห์บางชนิด เช่น ยางคลอโรพรีน (CR) • ระบบยางคงรูปโดยกำมะถัน (sulphur vulcanization system)           […]

Read more

โคลอยด์ ซัลเฟอร์

โคลอยด์ ซัลเฟอร์                               COLLOIDAL SULPHUR          กำมะถันคอลลอยด์ หรือ โคลอยด์ ซัลเฟอร์ (Colloidal sulfur, Colloidal sulphur ) มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย เป็นสารที่ใช้ในการคงรูปเช่นเดียวกับกำมะถัน แต่จะใช้กับน้ำยาง (rubber latex) เช่น NR Latex, CR , Latex, SBR , Latex เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะถุงยางอนามัย ,ยางยืดหน้ากากอนามัย และถุงมือทางการแพทย์   •ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โคลอยด์ ซัลเฟอร์ (Colloidal sulfur, Colloidal sulphur)     […]

Read more

กำมะถัน

กำมะถัน SULPHUR            กำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ (sulfur, sulphur) มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง เป็นสารที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง (cross-link) ตรงตําแหน่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา  เพื่อการปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางให้ดีขึ้น ปฏิกิริยาที่เกิด    เรียกว่า “การคงรูป”  หรือ ” การวัลคาไนซ์      (Cure หรือ Vulcanisation)”                 การคงรูปด้วยกำมะถัน (sulfur, sulphur) นั้นนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากต้นทุนต่ำ การวัลคาไนซ์เกิดขึ้นได้เร็ว และยางคงรูปที่ได้มีสมบัติเชิงกลที่ดี นิยมใช้กับยางทุกชนิดที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล โดยเฉพาะยางธรรมชาติ (NR) และ ยางสังเคราะห์ เช่น SBR, IR, BR, NBR เป็นต้น […]

Read more
error:
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux