บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบยางสังเคราะห์ สำหรับวงการอุตสาหกรรมยาง กาว สี และพลาสติกในประเทศไทย
         

      เพื่อเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็นวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของบริษัทฯ เราพยายามสรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีคุณภาพจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม

 

ภารกิจของบริษัท (Mission)

 • เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ให้กับอุตสาหกรรมยาง
 • สร้างทางเลือกใหม่ ในการใช้วัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมยาง
 • ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมยางได้ตรงเวลา
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยาง

 

วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective)

 • สรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • เน้นหนักในหลักการของราคาผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • มีความเชื่อมั่นในการจัดส่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง
 • มีข้อมูลที่แม่นยำ เพียงพอ และทันเหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์สินค้า ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงรายละเอียดของการรับรองและการรับประกันผลิตภัณฑ์สินค้า
 • การบริการและการบริหารงานอย่างนักการตลาดมืออาชีพ ด้วยความสุภาพและเกื้อกูลบนมาตรฐานที่เชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุน อบรม และสร้างเสริมความรู้ความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ  ............................

 

 

 นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นสรรหาสินค้าเคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยาง กาว สี และพลาสติก ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จัดจำหน่ายสินค้าที่ดี  มีคุณภาพมาตรฐาน   เพื่อลูกค้าอย่างซื่อตรง  ส่งมอบด้วยบริการที่เป็นเลิศ  บริหารพัฒนางานและบุคคลากรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ  เพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

เลือกภาษา/Choose Languages